రెండు ఇడ్లిలు

వేదవతి ప్రతిరోజు తన ఇంటి పిట్టగోడపై ఆకులో రెండు ఇడ్లిలు పెడుతూ వచ్చేది ఆకలితో ఉన్నవాళ్లు ఎవరైనా తింటారు అని, ఆ దారివెంట వెళ్ళే ఒక ముసలాయన ఆ ఇడ్లిలు తీసుకోవడం ఏదో చిన్నగా గొణుక్కుంటూ వెళ్లడం జరిగేది. ఒకరోజు వేదవతి … Read More

మనం జింకలకన్నా తెలివైనవాళ్ళమేగా..?

సింహం ఆహారం లేకుండా 14 రోజులు మాత్రమే బ్రతకగలదు అది ఒక జింకల వనం. అందులో జింక జాతులు ఆనందంగా నిర్భయంగా జీవిస్తున్నాయి. ఒకసారి ఆ వనం నుంచి ఒక జింక దారితప్పి వేరే అడవిలోకి వెళ్ళింది. అక్కడ అది ఎన్నో … Read More